Wisikan Ananing Dat (Serat Hidayat Jati)

Wewejangan ingkang rumiyin dipun wastani : wisikan ananing dat. Awit dening pamejangipun kawisikaken ing talingan kiwa, wiyosipun kasebut daliling ngelmi ingkang wiwitan, nu kilan saking srahing kitab Hidayatulkakaik, amratelakaken wangsitipun Pangeran kang Amaha Suci dhateng kangjeng Nabi Muhammad Rasulolah, makakten jarwanipun.

Sajatine ora ana apa-apa, awit duk maksih awang uwung durung ana sawiji-wiji, kang adhingin iku iku Ingsun. Ora ana pangeran anging Ongsun. Sajatine Dat Kang Maha Suci ingkang anglimputi ing sipat Ingsun, amartani ing Asma Ingsun, amartani ing Apngal Ingsun.

Ajaran pertama ialah yang disebut wisikan ananing dat (bisikan adanya dat), disebut demikian karena mengajarkannya secara membisikan ke telinga sebelah kiri, itulah yang disebut dalil ilmu yang pertama, nukilan dari uraian kitab hidayatulkakaik (segala kebenaran mengenai ajaran islam). Menerangkan ajaran Yanag Maha Suci kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah, jelasnya demikian.

Sebenarnya tidak ada apapun juga, sebab ketika (semua) masih kosong belum ada sesuatu, yang ada pertama itu ialah Aku. Tidak ada Allah melainkan Aku. Sebenarnya dat Yang Maha Sucilah yang meliputi sifat Ku, melingkupi nama Ku, melingkupi tindakan Ku

Menggah dunungipun makaten :

“ Ingkang binasakaken angandika : ora ana Pangeran anging Ingsun sajatining Dat Kang Maha Suci punika inggih gesang kita pribadi, sayekti katitipan rahsaning Dat Kang Agung”.

“Anglimputi ing sipat punika, inggih rupa kita pribadi, sayekti kawimbuhan warnaning Dat Kang Elok”.

“ Anartani ing asma punika, inggih nama kita pribadi, sayekti kaaken pasebutaning Dat Kang Wisesa”.

“ Mila bebasanipun wahaning dat punika anyamadi sipat, sipat punika martani asma, asma punika amrantandhani apngal, apngal punika dados wahaning Dat”.

Sedang maksudnya ialah seperti berikut :

Arti kata-kata “ Tidak ada Allah, tetapi Aku asli dat Yang Maha Suci, sebenarnya hidup kita pribadi ini, benar-benar tertumpangi dat Yang Agung “.

Sedang kata “ Meliputi sifat Ku, berarti wajah kita pribadi, yang sungguh terlimpahi dat yang mengagumkan.

“ Melingkupi nama Ku, artinya nama kita pribadi, yang benar-benar di akui bagi sebutan dat Yang Maha Kuasa.

“ Maka dapat dikatakan bahwa wahananing dat itu memberkahi sifat, sifat itu meliputi nama, nama itu mencerminkan tindakan, tindakan itulah menjadi wahananing dat (terbentuknya dat).

Dene Dat anggenipun anya madi sipat punika, upami kadi madu lawan manisipun, yekti mboten kenging yen kapisahna.

Dene Sipat anggenipun anartani asma punika, upami kadi surya lawan sorotipun, yekti mboten kenging yen kabedakena.

Dene Asma anggenipun amratandhani apngal punika, upami kadi paesankang angilo wayanganipun, yekti sak solah bawaning kang ngilo wayanganipun wau tumut kemawon.

Dene Apngal anggenipun dados wahaning Dat punika ,upami samodra lawan ombakipun, yekti wahaning umbak anut saking rehing samodra.

Adapun dat yang meliputi sifat itu seumpama madu dengan (rasa) manisnya, sungguh tak terpisahkan.

Adapun sifat yang meliputi nama itu seumpama matahari dengan sinarnya, sungguh tak dapat dibedakan.

Sedang nama yang menandakan tidakan itu, seumpama orang yang bercermin dengan bayangannya, tentu semua sepak terjang orang yang bercermin tadi, bayangannya akan mengikuti saja.

Sedang tindakan yang menjadi alat terbentuknya dat itu dapat diumpamakan seperti laut dengan ombaknya. Sungguh ombak yang terbentuk itu karena perintah si laut.

Dados sajatosipun kang anama dat punika tajalining Muhammad, sajatosipun ingkang nama Muhammad punika wahananing cahya kang nglimputi jagad, dumunung ing gesang kita, inggih punika gesang piyambak-piyambak, mboten wonten kang anggesangi. Mila kawasa aningali, amiryarsa anggoda, angandika, angraosaken, sakliring rahsa, punika saking kodrat kita sadaya, tegesipun makaten.

Dating Pangeran Kang Maha Suci punika anggenipun aningali tanpa netra, nanging mokal manawi wuta, inggih punika muhung angagem ing netra kita.
Enggenipun miyarsa tanpa karna, ananing mokal manawi tuli, inggih punika muhung saking angagem talingan kita.

Enggenipun angambet tanpa grana, ananing mokal manawi sumpet, inggih punika muhung saking angagem grana kita.
Enggenipun angandika tanpa lesan, ananing mokal yen bisu, inggih punika muhung saking angagem lesan kita.

Enggenipun angraosken saliring rahsa tanpa dunungan, ananing mokal manawi sonya, inggih punika amung dumunung wonten in pangraos kita, sampun mawi uwas sumelang ing panggalih, sabab wahananing wahya dyatmika sampun kasarira, tegesipun lahir batine Allah sampun dumnung wonten ing gesang kita pribadi.

Jadi yang disebut dat itu sebenarnya tajalining (wahyu) Muhammad, sedang yang disebut Muhammad ini ialah wahananing cahya kang nglimputi jagad (adanya cahay yang meliputi dunia raya). Itu berada didalam hidup kita, ya hidup ini sendiri, tidak ada yang menghidupkan. Maka dia mampu melihat, mendengar mencium, berbicara, merasakan semua rasa. Ini dari kodrat (kehendak Allah) atas kita semua, dan maksudnya demikian :
Dat Allah Yang Maha Suci itu dapat dilihat tanpa mata, tetapi bukannya buta, melainkan ya mempergunakan mata kita.
Cara mendengar juga tanpa telinga, tetapi tidak mungkin bahwa itu tuli, ya hanya memakai telinga kita saja.
Cara mencium tidak menggunakan hidung pula, namun bukannya tertutup, tetapi hanya memakai hidung kita.
Cara berbicara tidak dengan mulut, namun itu tidak bisu, ya hanya mempergunakan mulut kita.
Cara merasakan segala rasa tidak memakai ukuran, tetapi bukannya bodoh, namun hanya memakai perasaan kita saja. Tidak perlu khawatir, sebab adanya wahyu dyatmika sudah kita kuasai. Maksudnya lahir batin Allah itu berada di dalam hidup kita pribadi.

Manawi ing bebasananipun sepuh dating manungsa kaliyan sipating Allah, awit dadosing dat punika kadim ajali abadi, tegesipun rumuhun piyambak, kala taksih awang uwung salaminipun ing kahanan kita, dadosing sipat punika khudusul ngalam, tegesipun anyar wonten kahanan ngalam donya. Ananging sami taik tinarik, tetep tinetepan. Samukawis ingkang nama dat punika sayekti dumunung wonten ing sipat, sakaliring kang nama sipat punika yekti kadunungan ing dat sadaya.

Barangkali dapat disebut dat manusia itu lebih tua daripada sifat Allah, sebab terjadinya dat tersebut kadim ajali abadi. Maksudnya yang pertama kali ialah takala selama keadaan kita ini masih kosong. Terjadinya sifat tersebut adalah khudusul alam artinya baru saja berada dalam dunia, tetapi itu saling tarik menarik dan menekan. Segala yang disebut dat berada di dalam sifat, sedang semua sifat tersebut ternyata mengandung semua dat.

Advertisements

3 thoughts on “Wisikan Ananing Dat (Serat Hidayat Jati)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s